Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

«Руської бібліотеки» нова серія, том перший

Іван Франко

Твори Володимира Навроцького, видання посмертне з портретом і життєписом. Заходом «Етнографічно-статистичного кружка». Том 1.

Під таким заголовком вийшла іно що спора книжка (16 1/2 арк. друку), містяча в собі 13 більших або менших праць пок[ійного] Навроцького, відносячихся до нашого краєзнавства, етнографії і літератури. Значна часть тих творів, іменно 8 сатир, 14 приказок, 5 уривків географічних і етнографічних і 6 проб поетичних, переписані видавцем з автографів покійника, переданих в його розпорядимість родиною автора.

З-поміж праць, уже печатаних в давніших періодичних видавництвах, особливо цікаві будуть для читателів: «Visum Repertum», прекрасний очерк сатиричний, в значній часті перепечатаний пок. Барвінським в фейлетоні «Діла» в статті «Пам’яті найлучшого друга», дальше «Руська родина, географічний обзір землі, заселеної русинами» – перша печатана праця Навроцького і заразом перша проба зложення одноцільної географії Русі-України.

Не менше цікаві будуть: резюме статті Драгоманова о малоруській літературі, печатаної в італьянській «Rivista Europea», і оцінка першого тому критичного видання наших історичних пісень, доконаного професорами Антоновичем і Драгомановим. Особливо в першій з тих статей міститься багато подрібностей і заміток, дуже цікавих і важних для кожного, хто інтересується історією нашої літератури і суспільності.

Окрасою сього тому творів Навроцького єсть прекрасна і основна біографія Навроцького, хоч і подані в ній тільки факти з його личного життя, а факти з його життя публічного автор (Остап Терлецький) залишив до пізнішого, обширнішого оброблення.

Другий том, котрий містити буде найважніші (економічні і політичні) праці Навроцького, а також його листи (з винятком уступів о справах родинних і приватних), обійме около 30 аркушів печаті; при нім поміщений буде і портрет писателя. Печатання другого тому зачнеться зараз, як скоро тільки з розпродажі першого тому вплинуть фонди, потрібні на покриття коштів другого тому.


Примітки

Вперше надруковано у газеті «Діло» від 18 (30) грудня 1884, № 145, с. 4, за підписом М.

Подається за першодруком.

Навроцький Володимир Михайлович (1847 – 1882) – економіст-статистик, етнограф і публіцист, прогресивний діяч Галичини.

…перепечатаний пок[ійним] Барвінським… – тобто Володимиром Барвінським у його статті «Пам’яті найлучшого друга» («Діло», 1882, № 40, с. 73 – 76; № 41, с. 85, 88, 95 – 98).

…резюме статті Драгоманова о малоруській літературі… – Йдеться про реферат статті М. Драгоманова «Il movimento letterario ruteno Russia e Gallicia (1798 – 1872)» – «Український літературний рух в Росії і Галичині (1798 – 1872)», надрукованої в журналі «Rivista Europea» 1873, № 2, 3, з яким виступив В. Навроцький у журналі «Правда», 1873, № 7, 10, 14 – 16.

… першого тому критичного видання наших історичних пісень… – Йдеться про книжку «Исторические песни малорусского народа с объяснениями Вл. Антоновича и М. Драгоманова», т. 1. К., 1874.

Печатання другого тому зачнеться зараз… – Том другий творів Володимира Навроцького виданий не був.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1980 р., т. 26, с. 347 – 348.