Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Із старих записок

Іван Франко

На одній церковній книжці (тріоді) в селі Добровлянах пов[іту] Дрогобицького находяться на маргінесах численні записки, з котрих найдавнішій сягає початку 18 віку і звучить:

«Anno milesimo septuacentisino (sic!). Powietrze było w Samborze, że od zielonych świąt do nowego lata umarło więc (sic! зам. więcej) ludzi jak 12 tysięcy, w tymże roku i w Drochobyczy i we Lwowie. Roku czwartego i piątego tak zmarło, że mało co i zostało»

[Пошесть була в Самборі, що від Зелених свят до нового літа померло більш ніж 12 тисяч людей, того ж року і в Дрогобичі, й у Львові. Року четвертого й п’ятого так вимерло, що мало й зосталося (польськ., спотв.). – Упоряд].

Під роком 1750 записана ось яка сентенція:

«Działo się w Dobrowlanach roku 1750. Ja niżej na podpisie wyrażony zeznam: Gdybyś to było niebo papierzem (sic!), morze kałamarzem, gwiazdy pioramy, anieli pisaramy, to by bożey mądrości nie wypisali»

[Діялося в Добровлянах року 1750. Я, нижче підписаний, засвідчую: якби небо було папером, море – каламарем, зорі – перами, ангели – писарями, то Божої мудрості не виписали б (польськ., спотв.). – Упоряд].

Із руських записок одна походить з р. 1761, д[ня] 5 цвітня і єсть копією листа довжного «єрея Тимофея» із Волі Якубової, що у пароха добрівлянського Івана Мокрянки позичив 100 зол [отих] р[инських]; жаль, що записка ся при пізнішій оправі книжки (в р. 1810) в найбільшій части зістала ушкоджена.

Дві другі руські записки : XVIII віку ближче дотикають літератури: одна з них – вірш побожний, котрий тут per extensum і з захованням правописі печатаємо:

«Терпяй за ни многи рани,

Исусе распятий Ти над нами

Грѣшниками рач ся змиловати,

Зол не памятати.

Претерпѣвий крестъ зелживий со разбойниками,

Христе пане, на смерть дане, Змилуй ся над нами.

Претерпѣвий и умрѣвий за ни изволивый,

Божий сину, а всю вину Будь намъ милостивий,

Агнче незлобивий».

Другий вірш – се звичайна, жартоблива пересторога:

Хто сію книгу має украсти,

Тому сім літ свині пасти.


Примітки

Вперше надруковано в журн. Зоря, 1886 р., № 8, 15 (27) квітня, с. 136, за піди.: І. Ф.

Подається за першодруком.

Наталія Тихолоз

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 172 – 173.