Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

9.09.1888 р. До Франтішека Ржегоржа

Львів Львів, ул. Зиблікевича, № 10. 9/9 1888

Шановний друже!

Даруйте, що так довго не відписував на Ваш щирий і приязний лист, але одно те, що роботи досить, а друге те, що, повернувши з села, я трохи нездоров на очі. Дуже мене утішило те, що Ви пишете про чехів і про їх розвій – щасть боже вам усім, поступайте і розвивайтеся, може, то і ми коли-небудь зможемо вашим слідом піти. Та коли-то те буде! Наші верховодники ані не думають допомогти народові, а думають хіба об тім, щоб його ще більше обідрати. Ну, та се така стара і погана пісня, що не хочу Вам її співати, щоб Вам не псувала доброго гумору в ріднім краю.

Дуже мене врадувало й те, що Ви пишете про план видання Ваших писань про Галицьку Русь; книжка та була би цінною не тільки для чехів, але і для нас, русинів, задля згромадженого в ній цінного матеріалу, на який з нас, русинів, нелегко хто-небудь здобудеться. Загалом наші люди не вміють ще працювати, бояться думки і роботи, і то, здається мені, є наше найбільше нещастя. I в літературі, і в науці, і на всякім іншім полі маємо досить людей спосібних, але на біду мало маємо таких, котрі би вміли свою спосібність використати як треба для народу, а хоч би й для себе самих.

Посилаю Вам перший номер нашого нового місячника «Товариш». Вийшов він ще в липні, але досі мусив покутувати в поліції. Будьте ласкаві подати о нім відомість, куди узнаєте за потрібне, до чеських писем. По можності будемо ми звертати увагу на речі слов’янські. У 1-м н[оме]рі найдете переклад двох епіграм Гавлічкових, а в другім н-рі думаю дати переклад його «Тірольських елегій», котрий, власне, нині я скінчив, і думаю, що хоч трохи свобідний, все-таки буде досить вдатний.

Чи не були б Ви такі добрі написати для нас коротеньку біографію Гавлічка, котра би пішла таки до 2-го н-ра разом з листом Г[авлічка] до Палацького з Бріксена яко пояснення до «Тір[ольських] елегій». Біографія повинна б бути не довша як 4 піваркушика друкованого, бо наше письмо дуже мало має місця. Подайте нам також адреси деяких чеських писателів і патріотів, котрим би ми могли 1-й н-р на оказ вислати.

Щодо «Зорі» і «Діла» буду говорити з редакторами, бо досі нікого не можна було здибати.

Моя жінка і п. Павлик кланяються Вам. Хлопчик наш ще не бігає, але вчиться стояти. Цілую Вас щиро.

Ваш Іван Франко.


Примітки

Вперше надруковано: За сто літ, кн. 4, с. 274 – 275.

Автограф зберігається в Літературному архіві Музею національного письменства в Празі.

Подається за фотокопією (ІЛ, ф. 3, № 1166).

…не відписував на Ваш щирий і приязний лист… – лист Ф. Ржегоржа до І. Франка від 29 серпня 1888 р. (див.: Зв’язки Івана Франка з чехами та словаками. Братислава, 1957, с. 522 – 524).

…план видання Ваших писань про Галицьку Русь… – І. Франко мав намір видати на початку 1889 р. в серії «Moravska biblioteka» збірку праць Ф. Ржегоржа з українського фольклору та етнографії. Ф. Ржегорж радився з І. Франком щодо назви збірки та коректури статей і мав приїхати в цій справі до Львова.

…переклад двох епіграм Гавлічкових… – Карел Гавлічек-Боровський (1821 – 1856), чеський поет і громадський діяч. Сатиричні епіграми, спрямовані переважно проти монархії і церкви, були одним з провідних жанрів його поетичної творчості. В журналі «Товариш», 1888, № 1, с. 30 – 31, опубліковано перекладені І. Франком епіграми К. Гавлічка-Боровського «Пророк Йона» та «Осторога».

…в другім н[омері] думаю дати переклад його «Тірольських елегій»… – У сатиричній поемі К. Гавлічка-Боровського описано історію його арешту в грудні 1851 р. і заслання до глухого тірольського містечка Бріксена, де була тюрма для політичних в’язнів. Оскільки «Товариш» перестав виходити, цей переклад опубліковано в журналі «Житє і слово», 1894, кн. 1 (з датою: «Львів, у сентябрі 1888»).

Чи не були б Ви такі добрі написати для нас коротеньку біографію Гавлічка… – Ф. Ржегорж узявся виконати це замовлення, але у зв’язку з тим, що видання журналу «Товариш» припинилося, його життєпис К. Гавлічка-Боровського не був використаний І. Франком. У журналі «Житє і слово» було надруковано тільки текст «Тірольських елегій». Випускаючи свої переклади з К. Гавлічка-Боровського окремим виданням (Львів, 1901), I. Франко додав до них свою власну передмову і короткий життєпис чеського поета.

…разом з листом Гавлічка до Палацького з Бріксена, яко пояснення до «Тірольських елегій». – Франтішек Палацький (1798 – 1876), чеський історик і політичний діяч ліберально-буржуазного спрямування. К. Гавлічек-Боронський почав листуватися з ним одразу після прибуття до Бріксена.

Щодо «Зорі» і «Діла» буду говорити з редакторами… – В листі від 29 серпня 1888 р. Ф. Ржегорж просив довідатися, чому йому не надсилають згаданих часописів.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 174 – 175.