Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

06.1899 р. До комітету
по подготовці археологічного з’їзду в Києві

Червень 1899 р. Львів

Світлий комітете для уладження археологічного конгресу в Києві!

Складаючи іменем Наукового товариства імені Шевченка у Львові щиру подяку світлому комітетові за прислані на руки Товариства і декого з його членів запросини до участі в конгресі, підписані з поручения секцій історично-філософічної і філологічної та комісій археографічної і етнографічної мають честь просити світлий комітет о вияснення ось яких точок у присланих нам «Правилах» з’їзду, заявляючи, що від такого або іншого розуміння тих точок буде можність участі Наукового товариства імені Шевченка, зглядно його делегатів, у працях конгресу.

1. В точці 29 «Правил» сказано:

«Все рассуждения и прения в заседаниях съезда как общих, так и частных по отделениям, происходят на русском языке, но ученый комитет может назначить особые заседания на французском, немецком и южных и западных славянских языках».

Для членів наукового тов[ариства] ім. Шевченка важно знати, чи під назвою «русский» треба розуміти тільки один великоруський язик чи також під той термін implicite входить і українсько-руський (малоруський) язик.

2. В разі негативного порішення сього запитання для членів Наукового тов. ім. Шевченка важно знати, чи евентуально упорядчиками з’їзду може бути українсько-руський язик приписаний до категорії «южных и западных славянских языков», і таким робом допущений хоч на окремих засіданнях, чи взагалі не буде допущений цілком?

3. В зв’язку з тим стоїть також питання, чи праці, які б з боку членів Наукового тов. ім. Шевченка були прилагоджені для з’їзду, можуть бути допущені на денний порядок з’їзду і евентуально опубліковані в «Трудах» з’їзду в українсько-руській мові, чи ні.

Уважаючи відповідь на сі питання дуже важними для членів Наукового тов. ім. Шевченка вже з того практичного погляду, що від них буде залежати для них можність живої участі в працях і дебатах з’їзду, підписані висловлюють щире бажання, аби відповідь світлого комітету дала нашому Товариству можність узяти якнайживішу (і численнішу) участь у працях з’їзду в інтересі розвою дорогої нам усім науки.

Львів, д…


Примітки

Вперше надруковано: Іван Франко. Документи і матеріали 1856 – 1965. К., 1966, с. 230 – 231.

Подається за чорновим автографом (ІЛ, ф 3, № 1586).

Датується на підставі змісту. Археологічний з’їзд відбувся у Києві 1 – 20 серпня 1899 р. На з’їзді було заборонено виступати українською мовою. На лист, написаний Франком і підписаний, очевидно, й іншими вченими зі Львова, НТШ одержало негативну відповідь. Галицьким ученим дозволялося прочитати реферати не на публічних, а на особливих засіданнях, на яких будуть присутні не більше 25 вибраних президією учасників з’їзду. Президія з’їзду і НТШ не прийняли таких умов. На адресу Комітету археологічного з’їзду у Києві НТШ надіслало листа, підписаного І. Франком і В. Гнатюком:

«Маємо честь повідомити, що з причини недопущення українсько-руської мови до рефератів на з’їзді Наукове тов[ариство] ім. Шевченка не може взяти участі в ньому, бо се недопущення не тільки робить практичну перешкоду для тих членів, що не володіють російською мовою, але всім взагалі робить таку участь морально неможливою» (ЛНВ, 1899, кн. 9. Хроніка і бібліографія, с. 197 – 198).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 133 – 134.