Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

27.09.1884 р. До Адама Вісліцького

Львів Lwów, d. 27 września 1884

Szanowny Panie!

Nie odpowiadałem dotychczas na uprzejmy list Pański, gdyż chciałem za jednym zachodem posłać Sz[anownemu] Panu nową swą pracę dla «Dodatku», mianowicie monografijkę historyczną o Lukjanie Kobylicy, którą dopiero co skońsczyłem. Nie znając w ogóle stosunków cenzurowych warsz[awskich], nie wiem, czy i o ile ta monografijka będzie mogła być wydrukowaną. Jeżeliby wcale nie poszła lub jeżeliby cenzura porobiła pewne wykreślenia, natenczas upraszałbym zwrócić mi manuskrypt, chociaż nie mam nic przeciw drukowaniu skróconego tekstu. Chciałbym jedynie mieć później cały tekst tak jak jest, bym z niego mógł zrobić tłumaczenie na rusińskie, gdyż pisałem od razu na czysto po polsku, a robić tę samą robotę drugi raz byłoby mi bardzo uciążliwem. Niech więc Sz[anowny] Pan będzie łaskaw w jak najkrótszym czasie uwiadomić mię o losach, jakie spotkają «Kobylicę». Gdyby drukowaniu nic nie stało na przeszkodzie i Sz[anowny] Pan miał też ochotę umieścić «Kobylicę» w nowym «Dodatku», w takim razie śmiałbym też prosić o zaliczkę w sumie 15 – 20 rubli.

Załączam list od p. Daszyńskiego z tem nadmieniem, że tłumaczenie mego «Na dnie» znajduje się u mnie; skoro tylko będę miał wolniejszy czas, przejrzę je i odeszlę Sz[anownemu] Panu. Co się tyczy drugiej części «Boa Constrictor-a», tj. powieści «Borysław się śmieje», to tutaj p. Daszyński zrobił sobie iluzję, twierdząc, że będzie mógł przysłać tłumaczenie we wrześniu, gdyż ja dotychczas jeszcze nie wiem, kiedy będę mógł zasiąść do wykończenia tej powieści, mimochodem powiedziawszy, od «Boa Constrictora» conajmniej 3 razy obszerniejszej.

Czy mogę i ze swej strony prosić Sz[anownego] Pana o przysłanie mi jednego egzemplarza «Dodatku» tych n[ume]rów, gdzie będzie drukowany «Boa Constrictor», a więc począwszy od wydanego z początkiem września? Jeżeli by to nie możliwem było gratis, to upraszam cenę tych zeszytów policzyć na mój rachunek.

Załączając wyrazy prawdziwego szacunku dla Sz[anownego] Pana, zostaje Jego sługą,

Iwan Franko.

Lwów, d. 27 września 1884

P. S. Jeżeliby «Kobylica» miał być drukowany, natenczas upraszam tak samo jak i artykuł o zagadkach przysłać mi do korecty dla poprawienia, osobliwie rusińskich tekstów.

Шановний пане!

Досі я не відповідав на Ваш лист, бо хотів за одним заходом послати для «Додатку» свою працю, а саме історичну статтю про Лук’яна Кобилицю, котру тільки-но скінчив. Не розбираючись абсолютно в цензурних варшавських стосунках, не знаю, чи ця стаття взагалі могла б бути надрукована і коли. Якби ж вона зовсім не пішла або якби цензура зробила певні викреслення, то тоді я просив би повернути мені рукопис, хоча не мав би нічого проти друкування скороченого тексту. Хотів би лише одне – мати пізніше цілий текст, так як є, щоб з нього я міг зробити переклад на українську мову, бо писав я одразу начисто по-польськи, а робити ту саму роботу вдруге було б для мене дуже тяжко. Тому будьте ласкаві в найкоротший час повідомте мене про долю, яка спіткає «Кобилицю». Якби ніщо не стало на перешкоді друкуванню і Ви теж мали бажання вмістити «Кобилицю» в новому «Додатку», то в такому разі я просив би про аванс в сумі 15 – 20 крб.

Додаю лист від Дашинського з тим зауваженням, що переклад мого «На дні» зберігається у мене; як тільки я матиму вільний час, перегляну й одішлю його Вам. Що ж до другої частини «Boa constrictor’а», тобто повісті «Борислав сміється», то тут п. Дашинський створив собі ілюзію, твердячи, що він міг би прислати переклад у вересні, тоді як я до цього часу ще не знаю, коли я матиму можливість засісти за закінчення цієї повісті, яка, між іншим кажучи, од «Boa constrictor’а» щонайменше більша у три рази.

Чи можу і з свого боку просити Вас надіслати мені один примірник «Додатка» тих номерів, де буде надрукований «Boa constrictor», починаючи з виданого на початку вересня? Якщо б це було неможливим безкоштовно, то прошу вартість цих зошитів полічити на мій рахунок.

З щирою повагою, Ваш покірний слуга,

Іван Франко.

Львів, 28 вересня 1884 р.

Р. S. Якби «Кобилиця» мав бути надрукований, то прошу, так само як і статтю про загадки, надіслати мені на коректуру для виправлення, зокрема українських текстів.


Примітки

Вперше надруковано: журн. «Slavia orientalis», 1958, N 1, с. 126 – 127. Автограф зберігається у відділі рукописів Варшавської публічної бібліотеки (ф. 80). Подається за першодруком.

…хотів за одним заходом послати… працю історичну про Лук’яна Кобилицю, котру тільки-но скінчив. – Варшавська цензура не дала А. Вісліцькому дозволу на публікацію цієї статті. І. Франко кілька разів намагався вмістити її в інших виданнях, але безуспішно. Стаття «Лук’ян Кобилиця. Епізод з історії Гуцульщинн в першій половині XIX в.» була опублікована тільки у 1902 р. в Записках Наукового товариства імені Шевченка, кн. 5. Тоді ж вийшла окремим відбитком.

Кобилиця Лук’ян (1812 – 1851) – керівник антикріпосницького селянського руху на Буковині в 40-х роках XIX ст.

Дашинський Фелікс (1860 – 1890) – польський громадський діяч і публіцист, перекладав твори І. Франка польською мовою.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 48, с. 465 – 467.