Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

27.01.1898 р. До І. О. Бодуена де Куртене

Львів Львів, Кржижова 12 27/1 98

Wielce Szanowny Panie Profesorze!

Serdecznie dziękuję za przysłane mi dwie broszurki. Były one mi podwójnie miłe: raz dlatego, że pokazały w autorze wraźniej niż dotychczasowe prace człowieka żywego i całego, t[o] j[est] takiego, który umie i ma odwagę, reagować na tę zatrutą atmosferę, wśród jakiej żyjemy, i który dla mej specjalności nie amputował swych ludzkich uczuć, niezależnego sądu i wolnego słowa, – a powtóre dlatego, że ten człowiek, ten Polak nie zapomniał o istnieniu tego, którego ogół Polaków galicyjskich ukamienował i już uważa za nieistniejącego.

Pańska broszura o fałszywej fasji, to rzecz napisana po-mistrzowsku. Zaiste, gdyby Sz[anowny] Pan nie był pierwszorzędnym filologiem, mógłby być pierwszorzędnym publicystą. Mam wszelką nadzieję, że galicyjska publiczność i galicyjska prasa powitają tę rzecz grobowym milczeniem, – ujadać zapewne się nie ośmielą, a nasza prasa dyskutować nie umie: jeżeli nie może nawymyślać, to woli milczeć. Chwali się tylko «swoich», ze swej koterji, a ponieważ Sz. Pan, jak widzę, nie należysz do żadnej koterji, przeto – ut supra.

Przy tej sposobności pozwolę sobie udać się do Sz. Pana z jedną prośbą, ponieważ nie mam w Krakowie nikogo, do kogo bym się mógł z nią udać. Chciałbym przygotować pracę «Rzut Chmielnickiego we współczesnych wierszach polskich, łacińskich i ruskich». Kilka takich wierszy jest w rękopisach Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Czy mie mógłby Sz. Pan znaleźć mi Kogo, kto by mi (rozumie się za wynagrodzeniem) przepisał te wiersze. W niedokładnym drukowanym katalogu p[ana] Korzeniowskiego wynotowałem następujące wiersze:

Teki Naruszewicza, № 143, str. 115 Sedes triumphalis na przyjazd książęcia Dominika, wiersz polski str. 409, Wiersze Chmielnickiemu, łacińskie.

№ 144, str. 559 Paszkwil na ugodę z Kozakami (czy wiersz?).

№ 150, str. 385 Mnemonykon eitarchiale Bohdano Chmielnicio (czy wiersz?).

№ 379, str. 33 Scomma na xiążęcia Dominica.

Вус może, że znalazłoby się tam i więcej wierszy, być może, że i z wypisanych tutaj odpadną №№ 144 i 150, – na wszelki sposób chodziłoby mi o wypisanie tych wierszy, które tutaj są wymienione. Co do honorarjum za przepisywanie prosiłbym Sz. Pana zrobić umowę, a ja należytość przyszłe niezwłocznie.

Z głębokim szacunkiem

Dr Iwan Franko.

Lwów, Krzyżowa 12, 27/I 98

Вельмишановний пане професоре!

Щиро дякую за надіслані мені дві брошурки. Вони були мені подвійно приємні; по-перше, тому що виявили в авторі виразніше, ніж попередні праці, людину живу і цілісну, тобто таку, що має відвагу і вміє реагувати на ту отруйну атмосферу, в якій ми живемо, і яка, по відношенню до мене, людини особливої, не втратила своїх людських відчуттів, незалежної думки і вільного слова, а по-друге, тому що ця людина, цей поляк не забув про існування того, кого галицькі поляки закидали камінням і вважають вже неіснуючим.

Ваша брошура про фальшиву фасію – річ, написана майстерно. Справді, коли б Ви, вельмишановний пане, не були філологом високого класу, Ви могли б бути високого класу публіцистом. Маю серйозну надію, що галицька преса і галицька публіка привітають цю річ гробовим мовчанням, – пащекувати, мабуть, не насміляться, а наша преса дискутувати не вміє: якщо не може вилаяти, то воліє мовчати. Хвалять тільки своїх із свого угрупування, а у зв’язку з тим, шановний пане, що Ви не належите до жодної партії – отож ut supra.

При цій нагоді я дозволю собі звернутися до шановного пана з одним проханням, оскільки не маю в Кракові нікого, до кого б міг з ним звернутися. Я хотів би підготувати працю «Похід Хмельницького в сучасних польських, латинських і українських віршах». Декілька таких віршів знаходиться в рукописах Музею Чарторизьких у Кракові. Чи не могли б Ви, шановний пане, знайти когось, хто б (зрозуміло, за гонорар) переписав мені ці вірші. В неповному друкованому каталозі пана Коженьовського я виписав такі вірші:

Архів Нарушевича, № 143, стор. 115. Sedes triumphalis na przyjazd ksiażęcia Dominika, вірш польський, стор. 409, Вірші Хмельницькому, латинські.

№ 144, стор. 559. Пасквіль на угоду в козаками (чи вірш?).

№ 150, стор. 385. Mnemonykon eitarchiale Bohdano Chmielnicio (чи вірш?).

№ 379, стор. 33. Scomma na xiazecia Dominica.

Можливо, там знайшлося б і більше віршів, може бути й таке, що і з виписаних тут відпадуть номери 144 і 150, – в усякому разі мені йдеться про переписання тих віршів, які я тут зазначив. Щодо гонорару за переписування, я просив би шановного пана скласти умову, а належне я пришлю негайно.

З глибокою пошаною

д-р Іван Франко.


Примітки

В оригіналі друкується вперше.

Вперше надруковано в українському перекладі: Франко І. Твори в 20-ти т., т. 20, К., 1956 р., с. 575 – 576.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 933).

Ваша брошура про фальшиву фасію… – «Цензурные мелочи» (Краків, 1898). У цій брошурі вміщено працю І. О. Бодуена де Куртене «Из новейшей польской поэзии» з передмовою автора про відображення в польській літературі гоніння на поляків у Німеччині. Царська цензура у 1897 р. заборонила публікувати цю працю й в російських журналах.

…працю «Похід Хмельницького в сучасних польських, латинських і українських віршах». – Праця І. Франка «Хмельниччина 1648 – 1649 років в сучасних віршах». – ЗНТШ, 1898, кн. 3 і 4, с. 1 – 114.

Музей Чарторийських у Кракові – історичний та етнографічний музей, заснований польським магнатом Владиславом Чарторийським (1828 – 1894).

…каталогу Коженьовського… – Dr. Joseph Korzeniowski. Catalogus codicum manuscriptorum Musei principium Czartoryski cracoviensis, t. ł. I – IV. Краків, 1887 – 1893.

Коженьовський Юзеф (1863 – 1921) – польський історик, архівіст, видавець архівних історико-літературних матеріалів.

Нарушевич Адам Станіслав (1733 – 1796) – польський історик і поет, представник дворянського Просвітительства.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 98 – 100.