Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

30.04.1892 р. До Григорія Величка

Львів Львів, 30/4 92

Високоповажний добродію!

Щиро дякую Вам, що обізвались-таки, і спішу обтяжити Вас деякими комісіями. Будьте ласкаві роздобути мені ось які книжки:

1) Пыпин, Очерк литературной истории старинных повестей и сказок русских («Ученые записки второго отдел[ения] императ[орской] Акад[емии] наук», книга четвертая, 1858).

2) Сборник отделения русского языка и словесности императ[орской] Акад[емии] наук, томи IV, XII, XXXVI, а також каталог тих томів, які досі вийшли.

3) Библиография сочинений А. Н. Веселовского, видана його учениками по поводу його 25-літньої діяльності.

Грошей поки що Вам не посилаю, бо не знаю, кільки буде треба. Щось трохи грошей буде мені ще належатися від д. Сирку, доцента університету Петерб[урзького]. Будьте ласкаві звести з ним рахунок, і якби що мені приходилося, то візьміть і оберніть на покупку. Про решту напишіть.

Ага, забув іще

4) Даль, Пословицы русского народа!

Лист Ваш передам Ганкевичу. «Русскую мысль» братство дістає. Щиро поздоровляю Вас.

Ваш Іван Франко.


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1269).

Адресат встановлено за листом-відповіддю Г. Величка до І. Франка від 24 травня 1892 р. (ІЛ, ф. 3, № 1612, арк. 383 – 385).

Щиро дякую Вам, що обізвались-таки… – Навесні 1892 р. Г. Величко їздив до Петербурга у справі складеної ним карти України. Згаданий тут його лист в архіві І. Франка не зберігся.

…роздобути мені ось які книжки… – Книжка: Пыпин А. Н. Очерк литературной истории старинных повестей и сказок русских. – Ученые записки второго отделения императорской Академии наук, кн. 2. Спб., 1858. Зберігається в бібліотеці І. Франка, № 155.

«Сборник отделения русского языка и словесности». – В згаданих І. Франком томах цього збірника надруковані праці: Чистович И. А. Феофан Прокопович и его время (т. 4); Срезневский И. И. Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятниках; (зберігається в бібліотеці І. Франка, № 1443); Носович И. И. Сборник белорусских пословиц (т. 1 2) (зберігається в бібліотеці I.Франка, № 2660); Веселовский А. Н. Разыскания в области русского духовного стиха (т. 34). Зберігається в бібліотеці І. Франка, № 385.

…трохи грошей буде мені ще належатися від д. Сирку… – Поліхроній Агапійович Сирку (1855 – 1905), російський літературознавець, у той час доцент Петербурзького університету. Замовляв через І. Франка книжки в Галичині (див. його лист до І. Франка від 27 грудня 1891 р. – ІЛ, ф. 3, № 1612, арк. 229 – 231).

…Даль. Пословицы… – Даль Владимир. Пословицы русского народа, т. 1 – 2, изд. 2. Спб. – М., 1879.

«Русскую мысль» Братство дістає. – Йдеться про передплачуваний студентським товариством «Академическое братство» журнал «Русская мысль».

Ганкевич Микола (1869 – 1931) – на той час студент Львівського університету, активний учасник «Академического братства».

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 332 – 333.