Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

6 – 7.09.1892 р. До Яна Карловича

Львів 6 lub 7 września 1892

Wielce Szanowny Panie!

Serdecznie dziękując Szanownemu Panu za umieszczenie w «Wiśłe» mego artykułu o wojnie żydowskiej i za staranną tegoż korektę pomimo mego barbarzyńskiego rękopisu, a wreszcie za łaskawie przysłane mi honorarium, posyłam Panu nową moją prace, o «psiej krwi» jako też maleńkie, ale niezbędne dopełnienie do «Wojny żydowskiej», z prośbą, o ich umieszczenie. Jeżeli Szanowny Pan będzie i nadal tak samo jak dotąd pobłażliwy i łaskawy dla moich robót, to gotów jestem stać się pilnym współpracownikiem «Wisły». Posiadając znaczne zbiory rękopiśmienne materiałów folklorystycznych rusińskich a także dość obfitą (jak na Lwów) bibliotekę etnograficzną, sądzę, że mogę być pożytecznym przynajmniej jako dostarczyciel materiałów, chociaż, rozumie się, nęci mię więcej ich opracowywanie.

Czy nie byłoby to dla redakcji «Wisły» zbyt uciążliwym, jeżelibym prosił:

1) o przysyłanie mi do przejrzenia korekty mych arktykułów (koszt chętnie poniosą, a otrzymaną korektą niezwłocznie przejrzą i wyekspediuję z powrotem), przejrzenie korekty uważam za rzecz potrzebną raz z powodu mnóstwa imion własnych i cytatów, a powtóre z powodu mego nieczytelnego pisma, którego zmienić nie mogę, a po trzecie i z tego powodu, że w nauce takiej, jak folklorystyka, każdy dzień przynieść może materiały, na które pożytecznym jest bodaj w nocie wskazać;

2) prosiłbym także o robienie choć kilkunastu odbitek z mych artykułów, rozumie się, jeżeli to nie jest połączone z jakimiś nadzwyczajnymi trudnościami, naprzykład cenzuralnymi. Odbitki takie byłyby mi pożądane dla posyłania ich niektórym znajomym nie posiadającym «Wisły».

Wreszcie jeszcze jedno żądanie. Nie posiadając dawniejszych tomów «Wisły», pragnąłbym na razie mieć bodaj tom Y w komplecie, a posiadam z niego tylko ostatni zeszyt. Prosiłbym więc o nadesłanie mi (rozumie się z potrąceniem należytości z mego prezumpywnego honorarium) trzech pierwszych zeszytów tomu Y-go.

Jutro jadę do Krakowa, gdzie zabawię parę dni; stąd pojadę na parę dni do Wiednia, dokąd od października wybieram się na kilka miesięcy celem zakończenia mych studiów nad slawistyką i etnografią i, jeżeli się uda, zdania doktoratu. Pozostaję z prawdziwym szacunkiem.

Szanownego Pana sługa Iwan Franko.

Вельмишановний пане!

Щиро дякуючи Вам за надрукування у «Wisłi» моєї статті про іудейську війну і за старанну коректуру її, незважаючи на мій жахливий рукопис, та, нарешті, за люб’язно надісланий мені гонорар, посилаю Вам свою нову працю про «пся крев», а також невеличкий, але необхідний додаток до «Іудейської війни» з проханням їх надрукувати.

Якщо Ви, шановний пане, будете й далі так само, як і досі, поблажливі і ласкаві до моїх праць, то я готовий стати сумлінним співробітником «Wisły». Маючи значне зібрання рукописних українських фольклорних матеріалів, а також досить багату (як для Львова) етнографічну бібліотеку, я вважаю, що міг би бути корисним принаймні як постачальник матеріалів, хоча, зрозуміло, мене більше приваблює їхнє опрацювання.

Чи не було б для редакції «Wisły» занадто обтяжливим моє прохання:

1) присилати мені для перегляду коректуру моїх статей (кошти я охоче покрию, а отриману коректуру негайно перегляну і поверну назад), перегляд коректури вважаю конче необхідним, по-перше, у зв’язку з великою кількістю власних імен і цитат, по-друге, через мій нерозбірливий почерк, який я змінити не можу, а по-третє, у зв’язку з тим, що у такій науці, як фольклористика, кожний день може принести нові матеріали, на які варто вказати принаймні хоча б у примітках;

2) я просив би також робити хоча б кільканадцять відбитків з моїх статей, ясна річ, якщо це не пов’язане з якимись надзвичайними труднощами, напр., цензурними. Такі відбитки були б мені потрібні для того, щоб висилати їх деяким знайомим, які не мають «Wisły».

Нарешті, іще одне побажання. Не маючи попередніх томів «Wisły», я хотів би поки що дістати хоча б том V у комплекті, бо я маю з нього лише останній зошит. Тож я прошу вислати мені (зрозуміло, з відрахуванням належної суми з мого майбутнього гонорару) три перші зошити V тому.

Завтра я від’їжджаю до Кракова, де затримаюся кілька днів, а звідти поїду на кілька днів до Відня, де збираюся з жовтня провести кілька місяців для завершення моєї праці в галузі славістики і етнографії і, якщо пощастить, здобути ступінь доктора.

З щирою повагою Ваш покірний слуга

Іван Франко.


Примітки

Вперше в перекладі російською мовою надруковано в уривках, як цитати у статті Г. Кисельова: «Комсомольская правда» (Вільнюс), 1961, 9 травня; мовою оригіналу: «Українське літературознавство», вип. 34. Іван Франко. Статті і матеріали. Львів, 1980, с. 128.

Датується орієнтовно за змістом.

Автограф зберігається в Центральному державному історичному архіві Литовської РСР (ф. 1135, оп. 10, № 95).

Подається за фотокопією автографа (ІЛ, ф. 3, № 4958).

Щиро дякуючи Вам за надрукування у «Wisłi» моєї! статті про іудейську війну… – Стаття І. Франка «Wojna żydowska. Przyczynek do studjów porównawczych nad literaturę ludowe». – «Wisła», 1892, т. 6, № 2.

…посилаю Вам свою нову працю про «пся крев», а також… додаток до «Іудейської війни»… – Праця І. Франка «Bajka węgierska Wacława Potockiego i «psia krew» надрукована в журналі «Wisła», 1892, т. 6, № 4. Додаток до «Іудейської війни» під заголовком «Jeszcze wojna żydowska» опублікований у «Wisłi», 1893, т. 7, № 1.

Не маючи попередніх томів «Wisły», я хотів би поки що дістати хоча б том V… – В бібліотеці І. Франка (№ 1781 – 1787, 1789, 2695 – 2699) зберігаються комплекти журналу «Wisła» за 1887 – 1899 рр.

поїду до Відня… – 10 жовтня 1892 р. І. Франко став слухачем Віденського університету. Темою дисертації він обрав старохристиянський роман «Варлаам і Йоасаф».

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 342 – 344.