Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

18.01.1892 р. До Яна Карловича

Львів

Wielce Szanowny Panie!

Śledząc od samego początku z radością za rozwojem cennego Pańskiego pisma, pragnąłem dawno już dorzucić i swą skromną cegiełkę do budowy naszej wiedzy etnograficznej. Co prawda, większa była moja chęć, niż możność, gdyż w dziedzinie etnografii jestem wprawdzie starym zbieraczem i obserwatorem, ale początkującym badaczem samoukiem. Nie chciałem dzielić się z czytelnikami «Wisły» surowym materiałem, którego mam wielką obfitość, a na pracę oryginalną zdobyć się nie mogłem, szczególnie przy braku odnośnej ogromnej literatury w naszych bibliotekach i przy braku wolnego Czasu dla studiów wobec męczących zajęć gazeciarskich.

Teraz dopiero zdobyłem się na rozprawkę, która, zdaniem moim, może się nadać do Pańskiego pisma. Posyłam ją Szanownemu Panu z prośbą o umieszczenie. Wiem, że dużo jej brakuje, by odpowiadała wymaganiom nauki, sądzę jednak, że materiał w niej zestawiony ma pewną wartość i może dać pochop do dalszych badań w tym kierunku, szczególnie co do wpływu zachodnioeuropejskich szwanków, facecyj i t. p. na naszą literaturę ustną i piśmienną.

Jeżeli u Panów jest zwyczaj płacenia honorarium za prace umieszczane, to prosiłbym za rachunek tegoż przystać mi ubiegły rocznik «Wisły». Byłbym bardzo wdzięcznym, jeżeliby Szanowny Pan po przeczytaniu mojej pracy napisał mi słów kilka, czy się nadaje do «Wisły», a zarazem, czy dla redakcji byłyby pożądane dalsze moje prace i jakie. Pozostaję z prawdziwym szacunkiem gotowy do usług

Iwan Franko.

Lwów, ul. Zyblikiewicza, d. 10. Dnia 18/1 92

Вельмишановний папе!

Від самого початку з радісно стежачи за розвитком Вашого цінного видання, я давно вже хотів додати й свою скромну цеглинку до будови нашої етнографічної науки. Щоправда, моє бажання було більшим, ніж можливість, оскільки в галузі етнографії я хоч і давній збирач та спостерігач, але як дослідник – початківець-самоук. Мені не хотілося ділитися з читачами «Wisły» сирим матеріалом, якого я маю велику кількість, а на оригінальну працю здобутися не міг, зокрема з огляду на брак відповідної літератури в наших бібліотеках та нестачу вільного часу за втомлюючими газетярськими обов’язками.

Тільки тепер здобувся на статейку, яка, на мій погляд, може придатися Вашому журналові. Посилаю її Вам з проханням надрукувати. Я знаю, що їй ще багато бракує, щоб вона відповідала науковим вимогам, однак гадаю, що зібраний у ній матеріал має певну цінність і може дати поштовх дальшим дослідженням у цьому напряму, зокрема, щодо впливу західноєвропейських шванків, фацецій і т. п. на нашу усну й писемну літературу.

Якщо у Вашому журналі прийнято виплачувати гонорар, я просив би в рахунок його прислати мені журнал за минулий рік. Було б дуже люб’язно, якби Ви, прочитавши мою працю, написали мені кілька слів, чи годиться вона для «Wisły», а разом з тим чи цікавлять редакцію подальші мої праці й які саме.

Лишаюся з щирою повагою, готовий до послуг

Іван Франко

Львів, вул. Зиблікевича, № 10, 18.1 92


Примітки

Вперше скорочено надруковано: «Комсомольская правда» (Вільнюс), 1961, 9 травня. Повністю вперше надруковано: «Українське літературознавство», 1980, вип. 34, с. 125 – 126 (публікація М. О. Мороза).

Автограф зберігається в ЦДІА Литовської РСР (ф. 1135, оп. 10, № 95, с. 381), фотокопія – ІЛ, ф. 3, № 4957.

Подається за автографом.

Карлович Ян (1836 – 1903) – польський фольклорист, етнограф, філолог і музикознавець. З 1888 р. редагував журнал «Wisła».

…Вашого цінного видання… – Йдеться про журнал «Wisła», польський етнографічний і фольклористичний квартальник прогресивного спрямування, виходив у Варшаві в 1887 – 1905 та в 1916 – 1917 рр.

…здобувся на статейку… – Праця І. Франка «Wojna żydowska. Przyczynek do studiów porównawczych nad literaturą ludową» опублікована в журналі «Wisła», 1892, № 2.

…прислати мені журнал за минулий рік. – У бібліотеці І. Франка зберігається комплект журналу «Wisła» з 1887 по 1889 р. (№ 1781 – 1789).

…чи цікавлять редакцію подальші мої праці… – Протягом 1892 – 1894 рр. у журналі «Wisła» було опубліковано статті І. Франка «Bajka węgierska Wacława Potockiego i «psia krew» 1892, № 4), «Pochodzenie Atylli» (1892, № 4), «Jeszcze wojna żydowska» (1893, № 1), «Przyczynki do podań o Mahomecie u słowian» (1894, № 1).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 314 – 315.