Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Р

Рахуба – рахунок

Рабат – знижка ціни, скидка

Рабин – юдейський священик, вчитель

Рабіят – найманець, грабіжник

Рабунки – грабунки

Рабунок – грабіж, грабунок

Равин – єврейський священик; учитель

Радний – тут: член сільського управління

Радниця – сільська управа

Радця – радник

Радчиня – дружина радника, радниця

Радше – відтак, а саме

Райтпайч – нагайка

Ракуський – австрійський

Ралавий – нерівний, морський

Рам’я – плечі, рамена

Рамена – плечі

Рамена, рам’є – плечі і руки, обійми

Рамено – плече

Рандеву – побачення, зустріч

Раниш – ринський, колишня австрійська монета

Рантієри – особи, що живуть за рахунок доходів від цінних паперів, на проценти від капіталів, які передають у позичку

Рантух – у заміжніх жінок білий завій на голові

Рантуховий – зроблений із тонкого білого полотна

Рапавий – шершавий, шорсткий, негладкий, віспуватий

Рапавка – ропуха, жаба

Рапсак – посланець, глашатай

Рарог – дивовижа

Раст – відпочинок; ударити раст – дати знак, що роботі кінець

Рата – прибуток; сплата боргу частинами; частина сплати податку; термін сплати; частина платежу (розкладеного на частини – рати), внесок, частка

Раубшіц – грабіжник, браконьєр

Рафа – залізо на обручі для коліс

Рафінерії – нафтоочисні фабрики

Рафінерія – очищення

Рахмістр – спотворене «вахмістр»

Рахуба – 1) лічба, рахування, розрахунок; 2) міркування; 3) неприємний клопіт з ким-, чим-небудь, метушня, клопоти

Рація – 1) бесіда, промова; 2) пайка

Рачити – хотіти, погоджуватися

Реальність – власність, майно

Реасумувати – підводити підсумки, переглядати (рішення)

Ребелія – непокірливість, повстання

Ревеляція – викриття, обвинувачення; одкровення; зізнання

Реверберг – ліхтар з дзеркальним відбивачем

Реверенда – попівська ряса

Реверенція – повага, шанування

Реверс – розписка; тут: уповноваження на одержання певної допомоги

Ревідент – ревізор

Ревідувати – оглядати, ревізувати

Ревізія – поліційний трус, обшук

Ревізор (левізор) – австрійський акцизник

Ревіндикація – повернення власності, судове процесування; повторне одержання чогось у власність

Ревіндикувати – відбирати свою власність примусовим порядком

Ревір – лісовий, мисливський район під наглядом лісничого; частина поліційного округу

Ревісувати – обшукувати

Ревія – огляд, перевірка

Регал – стелаж

Регалія (регалії) – особливі монопольні права та привілеї держави і великих феодалів на стягнення мита, судових штрафів та ін., а також на експлуатацію вод, земних надр, лісів

Регест – реєстр, список, письмовий перелік

Регіментарський – найманий

Регістер – тут: реєстр

Регула – правило, настанова, правило, принцип

Регуламін – звід правил, правило; статут, регламент, розпорядок

Регулямін – звід правил, статут; регламент

Регуляційний – упорядкований

Регуляція – упорядкування

Редисконтування – повторний дисконт векселів

Редукування – скорочення, ослаблення

Редукувати – обмежувати, зменшувати, скорочувати, послаблювати

Редукція – зниження, зменшення

Редути – забави

Реєнтий – адвокат, нотар

Резигнація – 1) відмова від чогось, відречення, відставка, зречення, байдужість, примирення з долею; 2) роздуми; 3) тут: рішучість

Резигнацья – відмовляння від чогось, примирення з долею

Резигнувати – відмовлятися від чогось, виявляти байдужість до когось; зрікатись, відмовлятись

Резидувати – протидіяти

Резолютний – рішучий, енергійний, сміливий

Резолютно – рішуче, енергійно, сміливо

Резон – сенс

Резурекція – великодня заутреня

Реймент – полк, військовий загін

Рейхсрат – австрійський парламент

Рекапітульований – коротко, в основних словах повторений

Рекапітулювати – скорочено повторити сказане

Реквізиція – домагання, вимога

Рекламація – тут: згадка про щось, повідомлення про щось; скарга, претензія, незадоволення чимось

Реклімуватися – зголоситися, подати прохання про звільнення від військової служби

Рекогносковання (рекогноскування) – розвідування

Реколекції – духовні вправи й проповіді в католицькій церкві; організовані католицькою церквою спеціальні лекції перед Великоднем з метою розпалювання релігійного фанатизму; церковні повчання, які влаштовувала католицька церковна влада для духівництва; вони були пов’язані з постом, сповіддю і т. д.; духовні вправи

Реконвалесцелювання (реконвосцеленцювання) – видужування

Реконвалесцент – видужуючий

Реконесанс – рекогносцировка, розвідка

Рекреації – відпочинок, розваги; канікули, перерви між уроками

Рекримінації – взаємні звинувачення; обвинувачення

Ректифікація – очищення рідини кількаразовою дистиляцією

Рекурс – апеляція до вищої інстанції, оскарження вироку, а також право пошуку вексельної належності; касаційна скарга, оскарження присуду; протест

Рекурсувати – оскаржувати

Релегація – виключення з учбового закладу

Реліквіяр – невеликий медальйон з мощами святих, що носилися на грудях

Релюіція – відбивання, відображення

Релятивний – який визначається, встановлюється у порівнянні, зіставленні з чим-небудь іншим; відносний

Реляція – донесення, детальне повідомлення, звіт, опис, повідомлення; реконструкція, відновлення; скарга

Ремісоріальний – той, що визначає провину, гріх

Ремонструвати – заперечувати розпорядження влади; правний засіб в адміністративному процесі, спрямований на скасування постанови, розпорядження; тут: заперечувати, протестувати, стримувати; тлумачити, наочно доводити що-небудь

Ремонтист – кіннотик

Ремунерація – винагорода, компенсаційна оплата, одноразова винагорода, відшкодування

Ремунерувати – оплачувати, винагороджувати

Ремунеруватися – оплачуватися

Ренегатство – відмова від своїх переконань і перехід у табір противників, зрадництво, відступництво

Ренумерація – винагорода, оплата

Ренячий – оленячий

Репарація – відновлення, відбудова, відшкодування; тут: підтримання, поправлення, полагодження, виправлення

Репартиція – розверстка, поділ податків, оплат, впливів; поділ певних дефіцитних дібр державою

Реперторіум – перелік, список, довідник

Репетент – той, що лишився на повторний курс

Репеторій – перелік, список, реєстр, каталог, опис справ

Репрезентація – представництво кого-, чого-небудь і від когось, чогось

Репрезентувати – діяти від чийогось імені, представляти чиїсь інтереси

Реприманди – відчитування когось, нагінка

Рептура – грижа

Рептюх – торба, з якої гордують коней у дорозі

Рескрипт – наказ, указ, декларація; розпорядження вищої влади; письмова відповідь

Ресорпційна сила – сила збирання чогось

Ресорпція – поглинання, втягування

Респект – повага, пошана

Респектувати – поважати, шанувати

Реставратор – господар ресторану (реставрації)

Рестанції – залишки, незалагоджені справи

Рестанція – недоїмка, недоплата

Рестація – залишок чогось

Реститувати – повернути право на щось

Реституований (провізорично) – відновлений (тимчасово)

Реституція – відновлення, поновлення, відбудування; повернення права, поновлення в попередніх правах

Реституювати – відновлювати; повертати (майно); повертати одержане за договором, який визнано недійсним

Рестрікція – обмеження

Ретардація – сповільнення, затримка, штучне гальмування

Ретязь – завіса для дверей, залізний засув; ланцюг, ланцюжок

Рефектарська зала – загальна їдальня в монастирі, духовній семінарії

Референдарій – тут: урядовець

Рефлекси – тут: відблиск, відтінок

Рефлексії – роздуми

Рефлексія – враження

Рефлектувати – 1) відбивати щось; 2) мати на щось наміри, надіятися

Реформація – тут: виправлення, перетворення

Рефутація – заперечення, відпір

Рехт – рація, право, справедливість

Рехтельне – докладно

Рецепіс – квитанція, розписка; розписка (поштова)

Рецепсис (рецепіс) – розписка, квитанція

Рецепція – прийняття, визначення

Рецитувати – голосно читати, говорити напам’ять, вголос, декламувати

Реченець – строк, термін

Реченцевий – строковий

Речинець – строк, термін

Речник – представник, виразник, промовець

Рештабіг – халепа

Ржемичек – ремінець

Ржондца – управитель поміщицької садиби

Рибарчик – рибак

Ривалізація – суперництво

Ривалька – суперниця

Ригор – сувора дисципліна

Ригористичний – суворий, твердий

Ригорози – державні іспити у вищій школі; основні екзамени у вищій школі та для досягнення наукового ступеня (докторату)

Ригорозум – іспит на вчене звання

Риж – рис

Ризничий – хранитель ризниці

Риль – заступ

Римський – грошова одиниця в Австро-Угорщині (срібна монета на сто крейцарів або дві корони, теж: гульден)

Ринов – ринва

Ринський (р.) – грошова одиниця в Австро-Угорщині (срібна монета на сто крейцарів або дві корони, теж: гульден)

Риншток – вуличний каналізаційний стік

Рипіти – кричати, галасувати

Рискаль – заступ, лопата

Рисовник – кресляр

Ритиржі – рицарі

Ритовництво – гравірування по металу

Риштунки – спорядження

Рівник – екватор

Рівнобіжно – паралельно

Ріжоракий – різноманітний, різний, пістрявий

Різничок – кусень, кусочок

Різноракий – різноманітний, різний, пістрявий

Рінь – дрібне каміння; дрібне річкове каміння; дрібненькі камінчики, жорства, гравій; рівнина над рікою, покрита дрібними камінчиками

Ріняк – галька

Ріпник – робітник на нафтових промислах

Рісниця – вія

Рітмайстер – ротмістр

Річевий (покажчик) – предметний (покажчик)

Річезнавець – експерт

Ріще – хмиз

Ріщя (ріщє) – хмиз

Ровер – велосипед, ровер-самохід – мотоцикл

Ровкований – жолобчастий

Ровта – військовий загін; загін; загін гірських стрільців для боротьби з опришківським рухом (в першій половині XIX ст.); юрба, натовп людей, рота

Ровти – загони

Рогачка – шлагбаум, міська застава на дорозі для збору податку за проїзд; у переносному значенні: перешкода

Рогачку платити – платити мито при в’їзді в місто

Родичі – батьки

Родівник – артикль

Рожанець – 1) молитва або молебень до Богородиці; 2) четки

Рожинець – ніж із піхвою

Розвага – розсудливість, спокій, урівноваженість

Розважати – роздумувати

Розвій – розвиток

Роздебендювати – базікати, чванитися, патякати

Роздрухуватись – розшматовуватись, розтрощуватись, ламатись, розшаровуватись

Роздруцкати – розшматувати

Розірвати – тут: розрадити

Розіритований – розгніваний

Розказ – 1) розповідь; 2) розпорядження, наказ, повеління; розказувати – в окр. значенні: наказувати

Розкаль – бездоріжжя, багно, велике болото

Розлабудати – добути

Розлізлий – нерівний, покручений, незграбний

Розлюзовання – розслаблення

Розлюзувания – ослаблення, занепад

Розможесь – заволодіє, запанує, здобуде перемогу

Розпаношитися – поширитися, вкорінитися

Розпаношуватись – зміцнювати своє становище, відчуваючи себе в ньому «паном», господарем

Розпарцельований – поділений на багато дрібних володінь; розподілений, розділений

Розпосочити – побити до крові, закривавити

Розправа – 1) дослідження, розвідка, розгляд; 2) засідання суду, процес; розгляд справи повноважним органом, а також його рішення

Розпуди – розгони, біганина то сюди, то туди

Розпука – безнадія, відчай, розпач

Розпучливий – відчайдушний, безнадійний, безвихідний

Розривка – розвага, відпочинок

Розруптати – розрухати, розворушити

Розруха – заворушення

Розсіл – бульйон, квас, юшка

Розтяглість – обширність

Розфалатаний – подертий

Розфалатати – розірвати на шматки

Розфійник – марнотратник

Розшиватися – бігати, тривожитися, піклуватися, турбуватися за когось, щось

Розщибати – кидатися на всі боки

Розщибатися – кидатися на всі боки, побиватися, розриватися на частини, товктися, метатися, кидатися в неладі сюди й туди

Розщибнутися (переносн.) – пропасти

Ролета – штора з дерев’яних планочок

Рондлі – казанки, каструльки

Ропа – соляний розчин високої концентрації; насичена солями вода солоних озер; нафта

Росіл – суп, бульйон

Рота – клятва, присяга

Рубок – тонке полотно

Рубрум – прохання, написане на половині аркуша, в кінці міститься адреса і короткий зміст прохання

Руваш – нагорода

Рудимент – залишок

Румовища – руїни

Румовище – 1) руїна; 2) тут: попіл; пил від вибуху

Руни – 1) знаки старогерманської писемності; 2) народний карельський і фінський епос

Рунтати – турбувати, руйнувати, красти, тягнути, цупити

Рупія – індійська грошова одиниця (срібна і золота)

Рура – піч, груба, труба, канал

Русини – в XIX ст. самоназва українського населення Галичини; звідси «руський» в розумінні «український»

Рустер – сорт вина

Рустикальний – селянський, мужичий

Рутинований – досвідчений

Ручий – моторний, спритний

Ручити – ручатися

Ряд – уряд, самоврядування